Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1446).

Zgodnie z art. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62 i 1000).

Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1/ udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach

2/ udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach

3/ przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1/ nazwę podmiotu zobowiązanego

2/ informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi od wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku

3/ wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana oraz źródło udostępnienia lub przekazania

4/ wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystane

5/ wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych

6/ wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego

7/ wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiać ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach.

 

W przypadku kiedy wniosek nie spełnia wymogów formalnych podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującej w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego może być złożony:

- elektronicznie – na adres Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach: sekretariat@zsz3.pl

- elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP

- listownie na adres :

  Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura

  ul. Szopienicka 66, 40-395 Katowice.

 

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dotyczące:

1/ obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od

     podmiotu zobowiązanego

2/ obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej

     formie

3/ obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

4/ zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje

 

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

 

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu m. in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej – ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego jej prawa;  w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmiot zobowiązany nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę, jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

  Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2019 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 205
25 października 2019 10:21 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2019 10:16 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2019 10:15 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.