Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 roku

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowiach. Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

Majątek jednostki - likwidacja

Katowice, dnia 30-11-2015 r. O G Ł O S Z E N I E INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO I ZBĘDNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAJĄCEGO NA STANIE EWIDENCJI WARTOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ Działając na podstawie zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006 r.późn. zmianami w sprawie określania sposobu i trybu gospoda...

Kontrola w jednostce

W dniach od 01.09.2014 r. do 04.11.2014 r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez wydział AUDYTU URZĘDU MIASTA KATOWICE w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków za okres styczeń - grudzień 2013 oraz spraw organizacyjno-kadrowych. W chwili obecnej realizowane są zalecenia pokontrolne.